Instellingen

29


En hij gebiedt hun

en zegt tot hen: ík,
   ik word gevoegd bij mijn manschap;

begraven jullie mij bij mijn vaderen,
in de spelonk
op het veld van Efron de Chitiet,-

30


in de spelonk

op het veld van de Machpela
   op het aanschijn van Mamree,
   in het land van Kanaän,-

het veld dat Abraham heeft gekocht
van Efron de Chitiet, als eigen graf;

31


dáár hebben ze begraven:

Abraham,
en Sara, zijn vrouw,-
daar hebben ze Isaak begraven,
en Rebekka, zijn vrouw;
daar heb ik Lea begraven,-

32


het veld en de spelonk daarop aangekocht
   van de zonen van Cheet!

33


Dan houdt Jakob op met zijn zonen
   geboden te geven

en voegt zijn voeten samen op het bed;
hij overlijdt
   en wordt gevoegd bij zijn manschappen.