Instellingen

16


Dit zijn de namen van de zonen van Levi
   naar hun geboorten:

Gersjon,
Kehat en Merari;
en de levensjaren van Levi?-
zevenendertig meer dan honderd jaar.

17


De zonen van Gersjon: Livni en Sjimi
   naar hun families.

18


En de zonen van Kehat:

Amram en Jitshar,
Hebron en Oeziël;
en de levensjaren van Kehat?-
drieëndertig meer dan honderd jaar.

19


En de zonen van Merari: Machli en Moesji;

dat zijn de families van de Leviet
   naar hun geboorten.

20


Amram neemt Jocheved, zijn liefste,
   zich tot vrouw,

en zij baart hem
Aäron en Mozes;
en de levensjaren van Amram?
zevenendertig meer dan honderd jaar.

21


En de zonen van Jitshar:

Korach, Nefeg en Zichri.

22


En de zonen van Oeziël:

Misjaël, Eltsafan en Sitri.

23


Aäron neemt Elisjeva,
   dochter van Aminadav,
   zuster van Nachsjon, zich tot vrouw,

en zij baart hem:
Nadav en Avihoe,
Elazar en ltamar.

24


En de zonen van Korach?-

Asier, Elkana en Aviasaf;
dat zijn de families van de Korachiet.

25


Elazar, de zoon van Aäron, heeft
   een uit de dochters van Poetiël
   zich tot vrouw genomen;

zij baart hem Pinchas;
dezen
zijn de hoofden van de vaders der Levieten
   naar hun families.

26


Híj is dus Aäron, en Mozes,-

tot wie de Ene gezegd heeft:
leidt de zonen Israëls
   uit het land van Egypte

tegen hun strijdscharen in!

27


Zij zijn het

die hebben gesproken tot Farao,
   Egyptes koning,

om de zonen Israëls uit te leiden uit Egypte,
híj, Mozes, en Aäron.