Instellingen

1


Psalm 105 (104) • Confitemini Domino. Brengt dank aan de Ene,
   roept hem bij zijn naam, ✡

maakt bij de gemeenschappen
zijn handelingen bekend.

2


Zingt voor hem, musiceert voor hem, ✡

maakt gewag
van al zijn wondere werken!

3


Prijst u gelukkig met zijn heilige naam, ✡

verheuge zich
het hart van wie zoeken naar de Ene!

4


Vraagt raad bij de Ene en zijn kracht, ✡

zoekt zijn aanschijn voortdurend.

5


Weest indachtig

zijn wonderen die hij deed, ✡
zijn tekenen,
de rechtsregels van zijn mond,

6


zaad van Abraham, zijn dienaar, ✡

zonen van Jakob, door hem verkoren!

7


Hij, de Ene, is onze God, ✡

over heel de aarde
klinken zijn rechtsregels.

8


Hij gedacht voor eeuwig zijn verbond, ✡

het woord dat hij gebood
aan duizendmaal een generatie;

9


dat hij met Abraham smeedde, ✡

en zijn eed aan Isaak gezworen;

10


die hij voor Jakob als inzetting vastzette, ✡

voor Israël
een verbond voor eeuwig,

11


door te zeggen:

het land Kanaän geef ik
aan jou, ✡
een erfdeel
toegemeten aan u allen!’-

12


toen zij in aantal gering waren, ✡

een handvol,
zwervers te gast daarin.

13


Zij gingen om van volk naar volk, ✡

van een koninkrijk hier
naar een gemeenschap elders;

14


hij liet geen mens toe hen te verdrukken, ✡

om hen wees hij koningen terecht.

15


‘Raakt mijn gezalfden niet aan, ✡

doet mijn profeten
geen kwaad!’

16


Over de aarde riep hij een honger, ✡

elke broodstaf verbrak hij;

17


maar voor hun aanschijn uit
   zond hij een man, ✡

tot dienaar
werd Jozef verkocht.

18


Ze bogen zijn voeten in het blok, ✡

in het ijzer
kwam zijn ziel,

19


tot de tijd dat kwam
   wat hij had gesproken,- ✡

wat de Ene zei hem had gelouterd.

20


Een koning zond heen
   en liet hem ontboeien, ✡

een heerser van manschappen
deed de deur voor hem open;

21


stelde hem aan tot heer over zijn huis ✡

en beheerder
van al zijn verwerf;

22


om zijn vorsten naar zijn zielenlust te
   binden, ✡

zijn oudsten leerde hij wijsheid.

23


Zo kwam Israël binnen in Egypte, ✡

was Jakob
te gast in het land van Cham!

24


Zeer vruchtbaar maakte hij zijn gemeente, ✡

maakte die bottiger dan al zijn benauwers.

25


Dat veranderde hun hart,
   zij gingen zijn gemeente toen haten, ✡

met arglist
zijn dienaars kwellen.

26


Toen zond hij zijn dienaar Mozes, ✡

en Aäron
die hij had verkoren.

27


Die stelden bij hen
   zijn woorden, zijn tekenen, ✡

zijn wonderen
in het land van Cham!

28


Hij zond duisternis en het werd duister, ✡

ze weerstonden niet langer
zijn woorden.

29


Hij veranderde hun wateren in bloed, ✡

deed heel hun visstand
sterven.

30


Van kikvorsen wemelde hun land, ✡

in de kamers
van hun koningen.