Instellingen

1


Psalm 3 • Domine, quid multiplicati? (Een lied v. David,-

toen hij vluchtte
voor het aanschijn van Absalom, zijn zoon.)

2


Ene, hoe talrijk zijn geworden
   mijn benauwers, ✡

talloos
die tegen mij opstaan!-

3


talloos die zeggen van mijn ziel: ✡

geen redding
voor hem bij zijn God. sela

4


Maar gij, Ene, zijt het schild dat mij dekt, ✡

mijn glorie,
de verheffer van mijn hoofd!

5


Roep ik met mijn stem tot de Ene, ✡

hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. sela

6


Ik ben gaan liggen,

sliep in en ontwaakte: ✡
want de Ene ondersteunt mij.

7


Ik vrees niet de duizendtallen manschap, ✡

rondom
tegen mij ingezet!

8


Sta op, Ene, red mij, mijn God!-

eens immers sloeg je
al mijn vijanden op de kaak, ✡
heb je de tanden van bozen verbrijzeld!

9


Bij de Ene is de redding!- ✡

over een manschap van u uw zegen! sela