Instellingen

1


Psalm 34 (33) • Benedicam Domino. (v. David,

toen hij zijn verstand verdraaide
   voor het aanschijn van Avimelech,- ✡

die hem wegjoeg,
zodat hij kon gáán.)

2

Altijd zal ik zegenen de EneIn de brontekst is dit een alfabetisch gedicht. Omwille van het alfabet is de volgorde van de verzen licht aangepast., ✡
steeds
ligt zijn lof mij voor in de mond.

3

Bij de Ene prijst mijn ziel zich gelukkig,- ✡
mogen gebukten het horen
   en zich verheugen!

4

Geeft met mij grootheid aan de Ene, ✡
laat ons zijn naam eenparig roemen!

5

De Ene zocht ik
   en hij heeft mij geantwoord, ✡
aan al wat ik duchtte
heeft hij mij ontrukt!

6

En wie opkeken naar hem, zij straalden, ✡
geen schaamrood kleurde
hun wangen.

7

Fluisterend kon deze gebogene nog roepen
   en de Ene hoorde, ✡
uit al wat hem benauwde
heeft hij hem gered.

8

Gelegerd is de engel van de Ene
rondom wie hem vrezen, ✡
en hij redt ze uit.

9

Hoe goed de Ene is: proeft het en ziet! ✡
Zalig de kerel
die toevlucht zoekt bij hem!

10

Ja gij, zijn heiligen, vreest de Ene!- ✡
want er zal geen gebrek zijn
voor wie hem vrezen.

11

Kommer en honger leden
   welpen van leeuwen, ✡
maar de zoekers van de Ene:
niets van alle goed zal hun ontbreken.

12

Laat u leiden door mij, zonen, en hoort; ✡
de vreze voor de Ene
zal ik u leren!

13

Mannen met behagen in leven, wie niet?- ✡
die lengte van dagen minnen,
het goede willen zien:

14

niet nalaten je tong te hoeden voor kwaad, ✡
je lippen
voor het spreken van bedrog!

15

O wijk voor het kwade, doe het goede, ✡
zoek naar vrede, jaag die na!

16

Rechtvaardigen:
   de Ene houdt zijn ogen op hen, ✡
zijn oren
richten zich op hun geroep.

17

Pijnlijk is het aanschijn van de Ene
   voor daders van kwaad, ✡
hij snijdt hun gedachtenis van de aarde af.

18

Schreeuwden zij: de Ene hoorde, ✡
aan al hun benauwingen
heeft hij hen ontrukt.

19

Terzijde staat de Ene
   gebrokenen van hart, ✡
hij redt verbrijzelden van geest.

20

Vele zijn de rampen
   voor een rechtvaardige, ✡
aan die alle
ontrukt hem de Ene,

21

wakend over elk van zijn botten, ✡
daarvan zal niet een
worden gebroken.

22

Zelf echter zal het kwaad
   de booswicht doden ✡
en zullen haters van een rechtvaardige
   hun schuld boeten.

23


Maar de Ene koopt
   de ziel van zijn dienaren los,- ✡

geen schuld voor
al wie toevlucht zoeken bij hem!