Instellingen

1


Psalm 86 (85) • Inclina, Domine. (Een gebed,

v. David.)

Neig, Ene, uw oor en antwoord mij, ✡
want ik ben ellendig en arm!

2


Waak over mijn ziel, ik ben toch een vriend!-
   red uw dienaar, gij mijn God, ✡

die op u zich verlaat!

3


Mijn Heer, wees mij genadig, ✡

want tot u roep ik
heel de dag!

4


Verheug de ziel van uw dienaar, ✡

want tot u, Heer,
hef ik op mijn ziel!

5


Want gij, mijn Heer, zijt goed en vergevend, ✡

groot in vriendschap
voor allen die tot u roepen.

6


Leen het oor, Ene, aan mijn gebed, ✡

sla acht op mijn stem,
mijn smeken om genade!

7


Op de dag van mijn benauwing
   roep ik tot u, ✡

want gij zult mij wel antwoorden!

8


Geen bij de goden, mijn Heer, is als gij, ✡

geen met daden als de uwe!

9


Alle volkeren -uw daad!-

zullen komen,
buigen voor uw aanschijn, Heer, ✡
en glorie geven aan uw naam!

10


Want groot zijt gij, gij doet wonderen, ✡

gij, God, gij alleen!

11


Wijs mij, Ene, uw weg,

ik wil hem gaan in trouw aan u; ✡
richt mijn hart op dit ene:
op de vreze voor uw naam!

12


Ik wil u danken, Heer mijn God,
   met heel mijn hart, ✡

glorie geven aan uw naam voor eeuwig!

13


Want groot is over mij uw vriendschap, ✡

ge hebt mijn ziel ontrukt
aan het onderste van de hel!

14


God, vermetelen stonden tegen mij op,

geweldenaars zochten in samenkomst
mijn ziel, ✡
stelden zich u niet als hun tegenover!

15


Gij, Heer,
   zijt een God van ontferming en genade, ✡

lankmoedig,
groot in vriendschap en trouw!

16


Wend u tot mij,

wees mij genadig,
geef kracht van u aan uw dienaar, ✡
doe uw reddende werk
aan de zoon van uw dienstmaagd!

17


Doe aan mij een teken

ten goede, laat mijn haters het zien
en beschaamd zijn, ✡
hoe gij, Ene,
mij hebt geholpen en mij hebt getroost!