Instellingen

32


Ze komen bij een stukje grond

met de naam Getsemanee,
en hij zegt tot zijn leerlingen:
zit hier neer
totdat ik heb gebeden!

33


Hij neemt Petrus, Jakobus

en Johannes met zich mee,-
en begint verbaasd en angstig te worden;

34


hij zegt tot hen:

mijn ziel is diepbedroefd, ten dode toe;
blijft hier en blijft wakker!

35


Een klein (stukje) verdergegaan

is hij ter aarde gevallen
en heeft gebeden dat, als het mogelijk was,
de ure aan hem voorbij zou gaan,

36


en hij heeft gezegd:

Abba, Vader,
alles is mogelijk voor u;
draag deze drinkbeker van mij weg!-
echter, niet wat ík wil,
echt: wat gíj!…

37


Hij komt en vindt hen slapend,

en hij zegt tot Petrus:
Simon, je slaapt!- ben je niet sterk genoeg
om één uur wakker te blijven?-

38


blijft wakker, en bidt

dat ge niet in verzoeking komt;
de geest is wel gewillig,
maar het vlees is zwak!

39


Hij gaat weg en bidt wéér;

hij zegt diezelfde uitspraak.

40


Hij komt, en wéér vindt hij hen slapend,

want hun ogen zijn bezwaard geweest,
en ze weten niet
wat ze hem moeten antwoorden.

41


Dan komt hij voor de derde keer,

en zegt tot hen:
jullie slapen maar door en rusten uit!-
het is genoeg; de ure is gekomen,
zie, de mensenzoon wordt overgegeven
in de handen van de zondaars;

42


wordt wakker, laten we gaan!-

zie, hij die mij overgeeft
is genaderd!

43


En meteen, terwijl hij (dit) nog uitspreekt,

treedt Judas aan, een van de twaalf,
en met hem een schare met zwaarden
en stokken,
vanuit de heiligdomsoversten,
de schriftgeleerden
en de oudsten.

44


Die hem overgeeft heeft hun

een teken gegeven; hij heeft gezegd:
die ik zal kussen, die is het,
grijpt hem en voert hem beveiligd weg!

45


Als hij komt, komt hij meteen

op hem af, zegt: rabbi!,
en kust hem.

46


En zij werpen de handen op hem

en grijpen hem.

47


Maar zomaar één van hen die erbij staan

trekt het zwaard, slaat
op de dienaar van de heiligdomsoverste in
en hakt hem de oorlel af.

48


Ten antwoord zegt Jezus tot hen:

als tegen een rover
zijt ge met zwaarden en stokken
uitgetrokken om mij vast te nemen!-

49


dagelijks ben ik bij u geweest

terwijl ik onderrichtte in het heiligdom
en ge hebt me niet gegrepen;
het is echter opdat de Schriften
in vervulling gaan!

50


Toen lieten ze hem alleen

en zijn allen gevlucht.

51


Zomaar een jongeman

is hem blijven volgen,
met een linnen over het naakte (lijf);
die grijpen ze ook.

52


Maar hij laat het linnen achter

en is naakt gevlucht.