Instellingen

55


De heiligdomsoversten en heel het sanhedrin

hebben een getuigenis tegen Jezus gezocht
om hem ter dood te brengen,
en hebben er geen gevonden.

56


Want velen hebben

leugenachtig tegen hem getuigd,
en ook zijn de getuigenissen
niet gelijkluidend geweest.

57


Enkelen zijn opgestaan

en hebben leugenachtig tegen hem getuigd,

58


zeggend: wíj hebben hem

horen zeggen ‘ík zal deze tempel,
die met handen gemaakt is, ‘oplossen’,
en zal in drie dagen een andere bouwen,
niet met handen gemaakt!’

59


En ook zó is hun getuigenis

niet gelijkluidend geweest.

60


Dan staat de heiligdomsoverste op,

(loopt) naar het midden,
ondervraagt Jezus
en zegt:
beantwoordt u niet
wat zíj tegen u getuigen?

61


Maar hij is blijven zwijgen

en heeft helemaal niets geantwoord.
Weer heeft de heiligdomsoverste
hem een vraag gesteld;
hij zegt tot hem:
ú, bent u de Gezalfde,
de zoon van de Gezegende?

62


Jezus zegt: dat bén ík,

en ge zult zien
‘de mensenzoon gezeten ter rechterhand
van de Kracht’ (Ps. 110,1) en
‘komende met de wolken des hemels’

(Dan. 7,13)!

63


Maar de heiligdomsoverste

scheurt zijn gewaden en zegt:
waarvoor hebben we nog getuigen nodig?-

64


ge hebt de godslastering gehoord;

wat schijnt u toe?
Zij zijn allen van oordeel geweest
dat hij des doods schuldig was.