Instellingen

21


Maar het geschiedt

als heel de gemeenschap wordt gedoopt
en ook Jezus wordt gedoopt
en aan het bidden is,
dat de hemel wordt geopend

22


en de heilige geestesadem in lijfelijke gedaante

als een duif op hem neerdaalt;
en er geschiedt een stem uit de hemel:
jij bent mijn zoon, de geliefde,
in jou heb ik behagen!

23


Hij, Jezus, is, als hij begint,

ongeveer dertig jaren oud geworden;
hij is, zo is hij beschouwd, zoon van Jozef,-
van Eli,

24


Matat, Levi, Melchi, Janai, Jozef,

25


Matatias, Amoos, Nahum, Hesli, Nagai,

26


Maät, Matatias, Simeïen, Josech, Joda,

27


Jochanan, Resa, Zorobavel, Sjealtiël, Neri,

28


Melchi, Addi, Kosam, Elmadan, Eer,

29


Jozua, Eliëzer, Joriem, Matat, Levi,

30


Simeon, Juda, Jozef, Jonam, Eljakiem,

31


Melea, Menna, Matata, Natan, David,

32


Jesse, Obed, Boaz, Selach, Nachsjon,

33


Aminadav, Admin, Arni, Chetsron, Perets, Juda,

34


Jakob, Isaak, Abraham, Terach, Nachor,

35


Seroeg, Reöe, Peleg, Eber, Selach,

36


Kenan, Arpachsjad, Sem, Noach, Lamech,

37


Metoesjelach, Henoch, Jered, Mahalalel,

Kenan,

38


Enos, Set, van Adam, van God.