Instellingen

14


Daar vinden wij broeders

en worden opgeroepen
zeven dagen bij hen te blijven.
Zo komen we in Rome aan.

15


De broeders die over ons horen

komen daarvandaan ons tegemoet
tot Forum Appii en Tres Tabernae.
Als Paulus hen ziet,
dankt hij God
en vat moed.

16


Maar wanneer we Rome binnenkomen,

wordt het Paulus toegestaan
op zichzelf te blijven,
samen met de soldaat die hem bewaakt.

17


Maar het geschiedt na drie dagen

dat hij hen die de eersten
der Judeeërs zijn samenroept.
Maar toen zij samengekomen waren
heeft hij tot hen gezegd:
ík, mannenbroeders,
die niets gedaan heb
tegen de gemeenschap
of de voorvaderlijke gewoonten,
ben vanuit Jeruzalem
gebonden overgegeven
in de handen van Romeinen;

18


in een voorlopig oordeel

hebben ze het raadzaam geacht
mij los te laten,
omdat er bij mij geen enkele reden
voor doodstraf aanwezig was;

19


maar toen de Judeeërs dat tegenspraken,

was ik gedwongen
me op Caesar te beroepen,
hoewel ik niet iets had
om mijn volk van te beschuldigen;

20


om die reden dus

heb ik u bij mij geroepen
om u te zien en toe te spreken,
want vanwege de hoop
die Israël koestert
lig ik aan deze ketting!

21


Maar zij zeggen tot hem:

wíj hebben geen schrijven
over je ontvangen uit Judea,
en ook is er niemand van de broeders
aangeland die over jou iets kwaads
heeft afgekondigd of uitgesproken;

22


maar we waarderen het

van jouzelf te horen wat je denkt;
want over deze groep is ons bekend
dat hij overal weersproken wordt!

23


Maar ze stellen met hem een dag vast

en komen met velen bij hem
in het vreemdelingenhuis,
en hij zet voor hen
met een uitvoerig getuigenis
het koninkrijk van God uiteen,
om hen vanuit én de Wet van Mozes
én de Profeten
aangaande Jezus te overtuigen,
van ’s morgens vroeg tot ’s avonds.

24


Sommigen hebben zich laten overtuigen

door de dingen die worden gezegd
maar anderen hebben ze niet geloofd.

25


Maar niet tot overeenstemming gekomen

met elkaar, zijn ze uiteengegaan
nadat Paulus
dit éne woord gezegd had:
hoe treffend heeft de heilige geestesadem
door de profeet Jesaja
tot uw vaderen gesproken,

26


toen hij zei:

‘ga heen tot deze gemeenschap
en zeg: met gehoor zult ge horen
en niet verstaan,
kijkend zult ge kijken en niet zien;

27


want verstokt is het hart

van deze gemeenschap;
met hun oren zijn ze hardhorend
en hun ogen hebben ze halfdicht,-
opdat ze met de ogen niet zouden zien,
met de oren horen
en met het hart verstaan
en zich omkeren,
zodat ik hen zou genezen’ (Jes. 6,9-10)!-

28


laat u dan bekend zijn

dat deze redding door God
naar de volkeren wordt uitgezonden;
die zullen ook horen!

30


Maar: een heel dubbeljaar is hij gebleven

in een eigen huurhuis,
en hij heeft allen ontvangen
die naar hem toereisden.

31

Hij heeft het koninkrijk Gods gepredikt
en onderricht in de dingen
aangaande de Heer Jezus Christus,
met alle vrijmoedigheid,
ongehinderd.