Instellingen

1


Paulus, dienaar van Christus Jezus,

als geroepen apostel
afgezonderd voor het evangelie
van God

2


dat hij eerder heeft aangekondigd

door zijn profeten
in heilige geschriften,-

3


over zijn zoon,

naar het vlees voortgekomen
uit het zaad van David,

4


naar de Geest der heiliging

de aangestelde Zoon van God
in kracht
vanuit de opstanding van doden:
Jezus Christus, onze Heer,

5


door wie wij genade hebben ontvangen

en apostelschap
voor geloofsgehoorzaamheid,
vanwege zijn naam,
onder alle volkeren,

6


onder wie ook gij

geroepenen van Jezus Christus zijt,-

7


aan allen die in Rome zijt,-

geliefden van God,
geroepen heiligen:
genade voor u en vrede
van God onze Vader
en de Heer, Jezus Christus!

8


Allereerst dank ik mijn God

door Jezus Christus
voor u allen,
omdat uw geloof verkondigd wordt
in heel de wereld.

9


Want mijn getuige is God,

die ik met heel mijn geestkracht
vereer met de evangelieverkondiging
van zijn zoon,
hoe ik onophoudelijk
mij u indachtig maak,

10


altijd in mijn gebeden smekend

of en hoe ik eindelijk eens
een goede weg mag vinden
in de wil van God
om tot u te komen.

11


Want ik hunker ernaar

om u te zien,
opdat ik u
een of andere geestelijke begenadiging
kan meegeven
opdat gij versterkt wordt;

12


maar dat wil zeggen:

om in uw midden
méé troost toegeroepen te krijgen
door elkaars geloof,
zowel dat van u als van mij.

13


Ik wil u er niet onkundig van laten,

broeders-en-zusters,
dat ik mij vaak heb voorgenomen
tot u te komen,
en tot hiertoe verhinderd werd,
om bij u enige vrucht te plukken,
zoals ook bij de overige volkeren.

14


Bij én Hellenen én barbaren,

én wijzen én onwetenden
sta ik in de schuld;

15


zodoende bij mij het verlangen

om ook aan u in Rome
het evangelie te verkondigen.

16


Want ik schaam mij

voor het verkondigde evangelie niet,
want het is een kracht van God
tot redding voor al wie het gelooft,
én Judeeër allereerst, én Helleen.