Instellingen

1


Daarom ben jij, o mens,

niet te verontschuldigen,
al wie oordeelt;
want waarin je de ander oordeelt
veroordeel je jezelf;
want jij begaat dezelfde dingen,
jij die oordeelt.

2


Wij weten dat het oordeel van God

over wie zulke dingen begaan
op waarheid berust;

3


denk je dít, o mens die oordeelt

over wie dergelijke dingen begaan
en diezelfde dingen doet,
dat jíj het oordeel van God
dan ontvlucht?

4


Of misken je de rijkdom van

zijn goedertierenheid en geduld
en lankmoedigheid, ontkennend
dat het goedertierene van God
je naar omkeer leidt?

5


Overeenkomstig je verstoktheid

en onbekeerlijke hart
hoop je voor jezelf
een schat aan toorn op
voor de dag van toorn
en van openbaring van het
rechtvaardig oordeel van God,

6


die ‘ieder zal teruggeven

overeenkomstig zijn werken’ (Ps. 62,13):

7


aan wie met volharding in goed werk

glorie en eer en onbederfelijkheid zoeken:
eeuwigheidsleven,

8


maar wie twistgierig

en ongehoorzaam aan de waarheid
de ongerechtigheid gehoorzamen,
wacht toorn en gramschap;

9


verdrukking en benauwing

over alle mensenziel van wie
het kwade bedrijft,
Judeeër allereerst, maar ook Helleen,

10


en glorie en eer en vrede

voor al wie het goede bewerkt,
Judeeër allereerst, maar ook Helleen.

11


Want er is geen aanneming van een aanschijn

bij God.

12


Want zovelen als er hebben gezondigd

zonder Wet,
zullen zonder Wet ook verloren gaan;
en zovelen met een Wet hebben gezondigd,
zullen door een Wet geoordeeld worden.

13


Want niet de hoorders van een Wet

zijn rechtvaardig bij God,
maar de daders van een Wet
zullen worden gerechtvaardigd.

14


Want wanneer volkeren

die geen Wet hebben
van nature de dingen van de Wet doen,
dan zijn zíj, zonder een Wet te hebben,
zichzelf een Wet;

15


zij geven blijk

van het werk der Wet
geschreven in hun harten,
waarbij hun geweten meegetuigt
en tussen elkaar hun gedachten hen
beschuldigen of ook verdedigen

16


op de dag dat God de verborgen dingen

van de mensen oordeelt,
overeenkomstig mijn evangelieverkondiging
door Christus Jezus.

17


Maar als jij je Judeeër laat noemen

en leunt op een Wet,
en je roemt in God,

18


en je kent diens wil en

weet de verschillen naar waarde te schatten,
onderwezen uit de Wet,

19


en je vertrouwt van jezelf er op

dat je een gids voor blinden bent,
een licht voor hen in duisternis,

20


een opvoeder van onbezonnenen,

onderrichter van onmondigen,
in bezit van de gestalte van de kennis
en van de waarheid in de Wet,-

21


die dus een ander onderricht,

jij onderricht jezelf niet?-
die ‘niet stelen’ predikt,
jij steelt?-

22


die zegt ‘geen ontucht’,

jij pleegt ontucht?-
die gruwt van de afgodsbeelden,
jij berooft het heilige?-

23


die roemt in een Wet,

door overtreding van de Wet
onteer je God?-

24


want de ‘naam van God

zal door u gelasterd worden
onder de volkeren’ (Jes. 52,5; Ez. 36,20),
zoals geschreven staat.

25


Want besneden zijn heeft nut

als je de Wet in praktijk brengt;
maar als je een overtreder van de Wet bent,
is je besnedenheid een voorhuid geworden!

26


En als dan iemand met voorhuid

de regels van de Wet in acht neemt
zal dan niet zijn voorhuid
als besnijdenis worden beschouwd?

27


En in natuurlijke staat zal de voorhuidige,

de Wet vervullend,
jou oordelen,
die vanwege letter en besnijdenis
de overtreder van de Wet bent!

28


Want Jood zijn is niet iets in het openbaar,

en besnijdenis is niet iets in het openbaar,
aan het vlees.

29


Jood ben je in het verborgene,

en besnijdenis is iets van het hart,
door de Geest, niet door de letter.
Zo iemand ontvangt de lof
niet van mensen maar van God.