Instellingen

1


Dus is er nu geen enkele veroordeling

voor wie één zijn met Christus Jezus.

2


Want de wet van de Geest, van het

leven in eenheid met Christus Jezus,
heeft je vrijgemaakt
van de wet van de zonde en de dood.

3


Want dat was voor de wet onmogelijk,

doordat hij stukliep op
de zwakheid van het vlees.
Maar God heeft zijn eigen zoon gestuurd
in de gedaante van
door zonde overheerst vlees,
en ter wille van zonde
heeft hij in datzelfde vlees
het oordeel over de zonde voltrokken,

4


opdat aan de rechtseis van de Wet

zou worden voldaan
in ons die niet meer wandelen
naar het vlees
maar naar de Geest.

5


Want wie leven naar het vlees

streven naar de dingen van het vlees
en wie zich laten leiden door de Geest
naar die van de Geest.

6


Het streven van het vlees

is: dood,
het streven van de Geest
is leven en vrede.

7


Want het streven van het vlees

staat vijandig tegenover God:
aan de Wet van God
onderwerpt het zich niet,
en dat kán het ook niet.

8


Mensen die alleen maar vlees zijn

kúnnen God niet behagen.

9


Maar gíj zijt niet

in het vlees
maar in de Geest,
daar immers Gods Geest in u woont.
Als iemand Christus’ Geest niet heeft,
die is niet van hem;

10


als Christus in u leeft

is het lichaam wel dood door zonde
maar is de geest een en al leven
door rechtvaardiging.

11


Als de Geest van hem

die Jezus heeft opgewekt uit de doden
in u woont, zal hij die Christus Jezus
heeft opgewekt uit de doden
ook uw sterfelijke lichamen levend maken,
door zijn Geest, die in u woont.