Instellingen

12


Trekt dan aan,

als heilige en geliefde
uitverkorenen van God,
een barmhartig innerlijk,
goedertierenheid, nederigheid,
zachtmoedigheid en geduld,

13


waarmee ge elkaar kunt verdragen

en begenadigen als iemand
tegen iemand een grief heeft;
zoals ook de Heer
u heeft begenadigd,
zo ook gij.

14


Voegt bij dit alles de liefde,

die de band van de volmaaktheid is.

15


En de vrede van de Gezalfde

moet in uw harten heersen;
daartoe zijt ge ook geroepen
in één lichaam.
En weest dankbaar.

16


Laat het woord van de Gezalfde

rijkelijk in u wonen, zodat ge
in alle wijsheid elkaar
onderricht en vermaant,
met psalmen, lofzangen en
geestelijke liederen
in de genade in uw harten
zingend voor God;

17


en al wat ge doen zult

in woord of in werk,
laat alles zijn in de naam van
de Heer Jezus
en dankt God de Vader
door hem.