Instellingen

1


En ik zag in de rechterhand

van hem die op de troon zat
‘een boekrol van binnen en van buiten
beschreven’ (Ez. 2,9),
verzegeld met zeven zegels.

2


En ik zag een sterke engel,

met grote stem uitroepend:
wie is waardig de boekrol te openen
en zijn zegels te verbreken?

3


En niemand was bij machte,

noch in de hemel, noch op aarde,
noch onder de aarde,
om de boekrol te openen of in te zien.

4


En ik weende zeer,

omdat niemand waardig bevonden werd
de boekrol te openen of hem in te zien.

5


En een van de oudsten zei tot mij:

ween niet,
zie, overwonnen heeft de leeuw,
uit de stam van Juda, de wortel van David,
om de boekrol te openen
met zijn zeven zegels!

6


En zie!-

ik zag in het midden van de troon
en van de vier levende wezens
en in het midden van de oudsten
een lam staan, geslacht,
met zeven horens en zeven ogen;
dat zijn de zeven geesten Gods
uitgezonden over de hele aarde.

7


En het kwam en ontving de rol

uit de rechterhand van hem
die op de troon zat.

8


En toen het de boekrol aannam,

vielen de vier levende wezens
en de vierentwintig oudsten
neer voor het aanschijn van het lam,
ieder met een citer en gouden schalen
vol reukwerk,-
dat zijn de gebeden van de heiligen.

9


En zij zongen een nieuw lied, en zeiden:

waardig zijt gij
de boekrol in ontvangst te nemen
en zijn zegels te openen,
want gij zijt geslacht
en hebt vrijgekocht voor God met uw bloed
mensen uit alle stam, taal,
gemeenschap en volk;

10


en gij hebt hen gemaakt voor onze God

tot een koningschap en priesters,
en zij zullen als koningen heersen op aarde!

11


En ik zag,

en ik hoorde een stem van vele engelen
rondom de troon en de levende wezens
en de oudsten,
en hun aantal was
tienduizenden tienduizendtallen
en duizenden duizendtallen,

12


zeggende met grote stem:

waardig is het lam dat is geslacht
om te ontvangen de kracht,
rijkdom en wijsheid,
sterkte, eer, glorie en zegening!

13


En ieder schepsel in de hemel

en op de aarde,
onder de aarde en op de zee,
én alles wat daarin is,
hoorde ik zeggen:
aan hem die op de troon zit en aan het lam,
de zegening en de eer, de glorie en de kracht,
tot in de eeuwen der eeuwen!

14


En de vier levende wezens zeiden:

amen!
En de oudsten vielen neer
en brachten hem hulde.