Psalm van week 29

Psalm 66, week 4

Luister nu

Gezongen door Elise te Kaat & Sam de Vlieger

Over de artiesten

De psalmen uit de Naardense Bijbel zijn zo vertaald dat ze kunnen worden gereciteerd op abdijtonen. Deze zangpraktijk is levend in de monastieke traditie, waarbij niet zelden, week in week uit zo het hele psalmboek wordt gezongen. Deze manier van zingen kan individueel beoefend worden, maar met groepen; door ongeoefende, maar ook met geschoolde zangers.

- Meer over de artiesten
- Alle ingezongen Psalmen

66:1


Psalm 66 (65) • Jubilate Deo. ( Voor de koorleider, een zang,

een musiceerstuk.)

Laat het schallen voor God, heel de aarde!-

66:2


musiceert de glorie van zijn naam, ✡

zet in: de glorie
van zijn lof!

66:3


Zegt tot God:
   ‘hoe ontzagwekkend uw daden!- ✡

zo groot uw kracht
dat uw vijanden voor u kruipen!-

66:4


allen op aarde zullen voor u buigen,
   voor u musiceren, ✡

bemusiceren uw naam!’ sela

66:5


Gaat mee, ziet de werken van God, ✡

ontzagwekkend in handelen
bij de zonen van Adam.

66:6


Hij veranderde een zee in droogte,

te voet trokken zij door de rivier, ✡
daar
is hij onze vreugde gebleken!

66:7


Hij beheerst met zijn heldenmoed
   de wereldtijd,

zijn ogen gaan spiedend over de volken; ✡
die weerspannigen!-
dat ze nooit zich verheffen! sela

66:8


Zegent, manschappen, hem, onze God, ✡

laat horen
het geluid van zijn lof!

66:9


Die onze ziel weer zette in het leven, ✡

onze voet aan wankeling niet prijsgaf.

66:10


Wel hebt ge ons gekeurd, o God, ✡

gelouterd
als bij de loutering van zilver;

66:11


ge hebt ons doen komen in het vangnet, ✡

legde op onze lendenen een last;

66:12


liet mensvolk rijden

over ons hoofd;
   wij kwamen in vuur en in water: ✡

gij hebt ons uitgeleid,-
naar de overvloed.

66:13


Nu kom ik
   met opgangsgaven in uw huis,- ✡

ik zal mijn geloften u betalen!

66:14


Wat mijn lippen hebben geuit, ✡

en mijn mond heeft gesproken
toen ik in nood was:

66:15


opgangsgaven van mestvee
   zal ik voor u doen opgaan
   met een reukwerk van rammen, ✡

ik bereid rundvee samen met bokken. sela

66:16


Gaat mee, allen die God vreest,-
   hoort, nu ik ga vertellen ✡

wat hij gedaan heeft aan mijn ziel:

66:17


nauwelijks klonk tot hem
   de aanroep uit mijn mond, ✡

of daar mocht mijn tong
hem al verhogen!

66:18


Ik had reeds gezegd in mijn hart: ✡

‘mijn Heer wil mij niet horen!’,-

66:19


maar God heeft wel degelijk gehoord, ✡

hij was opmerkzaam
op de stem van mijn gebed.

66:20


Gezegend zij God, ✡

die niet afwees mijn gebed,
   en zijn vriendschap

mij niet onthield!