25:14


Want het is zoals met

een mens die op reis gaat:
hij roept de eigen dienaars
en geeft zijn toebehorens
aan hen over;

25:15


deze geeft hij vijf talenten, die twee,

die één,- aan elk naar zijn vermogen,
en gaat op reis;

25:16


meteen gaat

hij die vijf talenten mocht aannemen
op pad om er mee te werken
en hij verdient er vijf andere bij;

25:17


zo ook verdient die van de twee

er twee bij;

25:18


maar die het ene heeft aangenomen

gaat ver weg,
graaft een gat in de grond
en verbergt het zilverstuk van zijn heer.

25:19


Na lange tijd

komt de heer van die dienaars
en houdt afrekening met hen.

25:20


Die de vijf talenten had aangenomen

is aangekomen en heeft
vijf andere talenten erbijgebracht,
zeggend:
heer, vijf talenten hebt u mij overgegeven,
zie, vijf andere talenten heb ik verdiend!

25:21


Zijn heer verklaart hem:

uitstekend, goede en getrouwe dienaar,
over weinig ben je trouw geweest,
over velen* Of: vele dingen. zal ik je stellen:
kom binnen in de vreugde van je heer!

25:22


Als ook die van de twee talenten aankomt,

zegt hij:
heer, twee talenten hebt u mij overgegeven,
zie, twee andere talenten heb ik verdiend!

25:23


Zijn heer verklaart hem:

uitstekend, goede en getrouwe dienaar,
over weinig ben je trouw geweest,
over velen* Of: vele dingen. zal ik je aanstellen:
kom binnen in de vreugde van je heer!

25:24


Als ook hij aankomt

die het ene talent heeft aangenomen
zegt hij:
heer, ik heb u leren kennen als een hard mens
die oogst waar u niet hebt gezaaid
en bijeenbrengt vanwaar u
niet hebt uitgestrooid;

25:25


ik ben bevreesd geworden,

ben weggegaan en heb
uw talent verborgen in de grond:
zie, ge hebt het uwe!

25:26


Ten antwoord zegt zijn heer tot hem:

slechte en slome slaaf!,
je wist dat ik oogst waar ik niet heb gezaaid
en bijeenbreng
vanwaar ik niet heb uitgestrooid:

25:27


dus had je

mijn zilverstukken moeten voorwerpen aan de bankiers,
dan had ík bij mijn komst het mijne
meegekregen met rente!-

25:28


haalt dus dat talent bij hem weg

en geeft het aan hem die
de tien talenten heeft!

25:29


Ja, aan al wie heeft zal worden gegeven,-

hij wordt begiftigd met overvloed;
en wie niets heeft,- ook wát hij heeft
zal bij hem worden weggehaald!

25:30


En die nutteloze slaaf: werp hem uit,

de buitenste duisternis in!-
daar zal het geween zijn
en het geknars van de tanden!

Matteüs 25, 14-30

Bijbeltekst van de Week – Matteüs 25, 14-30

 

‘Blijft (…) wakker, / want ge weet de dag niet, noch het uur!’ (Mat 25, 13)

Wie het moment van het komen van Gods Rijk of de komst van de messias in glorie niet wil missen, moet wakker zijn. Deze vermaning wordt toegevoegd aan het zinnebeeld (NAB) / voorbeeld (BGT) van de tien maagden en daarmee ‘voorgevoegd’ aan het zinnebeeld / voorbeeld van ….. de toevertrouwde dukaten of ‘goudstukken’, zou ik willen zeggen met de kennis van nu.

Want te gemakkelijk heb ik ook tot nu toe het Griekse talanton (zoiets als ‘draaglast’) vertaald met talent. Maar dat mist in onze taal elke notie van ‘groot gewicht aan goud en zilver’, of vrijer: ‘kapitaal’, en doet alleen maar denken aan gaven, begaafdheid, hoogbegaafdheid en moderne talentenjachten. Zodat predikers dan weer moeten gaan zeggen dat een talent geen ‘talent’ is (“maar misschien toch ook wel weer een beetje” etc. etc.).

De Bijbel in Gewone Taal heeft wijselijk gekozen voor miljoen, een half miljoen en honderdduizend. Dan weten we tenminste dat het in het voorbeeld over heel veel geld gaat, dat – net als in de wereld van nu – zichzelf kan vermenigvuldigen als je er goed mee werkt en dat anders rustig bij de bank toch altijd nog wel rente kan opbrengen.

Dienaars van een heer (de Heer of de Heer Jezus?) krijgen als hij op reis is een of meer goudstukken toevertrouwd, laat Matteüs Jezus zeggen. Dat is om er mee te werken. Vraag is waaraan Matteüs of Jezus-in-Matteüs denkt bij het toevertrouwde: de gave van de Geest? Tora en profeten? Verwachting van Gods Rijk? Het weten van de Mensenzoon die gekruisigd is en opgestaan? In ieder geval méér dan onze eigen talenten en talentjes, hoezeer wij ook geroepen zijn om ook dáármee te woekeren!

 

Pieter Oussoren

http://www.luthersekerkapeldoorn.nl/5/predikant