De Naardense Bijbel is herzien

In 2004 voltooide Pieter Oussoren zijn Naardense Bijbelvertaling. In november 2014 is de herziene versie – Naardense Bijbel 2014 – verschenen, naar de vraag van de lezer op zakformaat. Zo kan de Bijbel ook mee naar de kerk.

Waarom na tien jaar een herziening? De Naardense Bijbel staat voor een letterlijke vertaling en wordt geprezen om zijn combinatie van letterlijkheid en poëtische kracht. De letterlijkheid maakt de schoonheid van het origineel voelbaar. Maar het kan en moet soms nog letterlijker, zodat de beeldende kracht van het originele Hebreeuws en het Bijbelgrieks nog beter naar voren komt. Hoe dichter bij de bron, hoe meer de tekst gaat spreken. Ook het kernachtige van het Hebreeuws zal nog beter tot zijn recht komen.

Lees verder

Actueel


Lezingen

Op dit moment staan er geen lezingen gepland.

Wilt u zelf een lezing aanvragen?
Neem dan contact op met Skandalon


Bijbeltekst van week 21

Lucas 7, 1-10 Samenkomst

7:1


Nadat hij al zijn uitspraken

ten aanhoren van de gemeenschap
heeft voleindigd,
is het Kafarnaoem waar hij binnenkomt.

7:2


Maar de dienaar van

een zeker overste over honderd
was er slecht aan toe;
hij zou sterven;
en hij was voor hem kostbaar!

7:3


Maar als hij hoort over Jezus,

zendt hij tot hem
de oudsten van de Judeeërs
en vraagt hij hem dat hij zal komen
om zijn dienaar te redden.

7:4


Maar zij zijn bij Jezus aangeland

en hebben met haast hem erbijgeroepen
en gezegd: hij is het wáárd
dat u hem dit gunt;

7:5


want hij houdt van ons volk,

en de Samenkomst
heeft híj voor ons gebouwd!

7:6


Maar Jezus is met hen meegegaan.

Maar als hij
al niet ver meer van het huis af is,
stuurt de overste over honderd vrienden
om tot hem te zeggen:
heer, kwel u niet!-
want te gering ben ik
dat u onder mijn dak binnenkomt!-

7:7


daarom

heb ik mijzelf ook niet waardig geacht
tot u te komen;
maar zeg het met een woord
en mijn jongen zal worden geheeld!-

7:8


want ook ik ben een mens

die onder gezag is gesteld,
met onder mij soldaten,
ik zeg tot deze ‘ga’ en hij gaat
en tot een ander ‘kom’ en hij komt,
en tot mijn dienaar ‘doe dit’ en hij doet het!

7:9


Maar als hij deze dingen hoort

verwondert Jezus zich over hem* Of: bewondert Jezus hem.;
hij keert zich tot de schare die hem volgt
en zegt: ik zeg u,
niet in Israël heb ik zo’n geloof gevonden!

7:10


Als zij naar het huis terugkeren

vinden zij die erop uitgestuurd zijn
de dienaar gezond.

Toelichting op Lucas 7, 1-10 Samenkomst

De “overste over honderd” legionairs is zo geliefd bij de Judeeërs dat hun oudsten hij kan vragen Jezus’ hulp in te roepen teneinde zijn zieke dienaar te redden. Een “overste over honderd” was een centurion, die met vijf andere centuria het cohort vormde dat in Jeruzalem gelegerd was als stadsgarnizoen. De oudsten melden Jezus dat de overste die hulp “waard” is “want hij houdt van ons volk en de Samenkomst.”

De Naardense Bijbel vertaalt het Griekse woord synagogè naar zijn letterlijke betekenis als ‘samenkomst’ om te voorkomen dat het klinkt als een joods gebedshuis in onderscheid van een christelijke kerk. Vooral in het boek Lucas en Handelingen lijkt het of met synagoge niet zozeer een gebouw als wel een ‘plek van samenkomst’ wordt bedoeld (dat kan ook aan de oever van een rivier zijn).

Als wel nadrukkelijk een gebouw wordt bedoeld, vertaalt de Naardense Bijbel synagogè met ‘Samenkomst’, zoals de Doopsgezinde ‘Vermaning’ haar naam ontleent aan datgene wat er in die Vermaning gebeurt: elkaar vermanen. In de Hellenistisch-joodse wereld vanaf de tweede

eeuw voor Christus worden overal Samenkomsten gebouwd maar die heetten aanvankelijk proseuchai (van proseuche – gebed). Pas later ging men die gebouwen noemen naar wat er gebeurde: een bijeenkomst (synagoge), waarschijnlijk omdat er in de synagogen uitgerekend niet gebeden werd maar vooral uit de Tora werd gelezen, en vooral: synagogen waren in de eerste plaats gemeenschapshuizen, waar pelgrims en reizigers van elders onderdak vonden.

 

Theo van Willigenburg

vanwilligenburg@kantacademy.nl

Archief met teksten van de week

Recensie over de Naardense Bijbel

Wie geen Hebreeuws leest, heeft met Oussoren een soort overtreffende trap van de Statenvertaling te pakken.


NRC Handelsblad
Lees alle recensies