Instellingen

18


Mozes gáát en keert terug tot Jeter,
   zijn schoonvader;

hij zegt tot hem: ik moet gaan
en terugkeren naar
   mijn broeders in Egypte,-

en zien of ze nog leven!
Jitro zegt tot Mozes: gá tot vrede!

19


Dan zegt de Ene tot Mozes in Midjan:

gá, keer terug naar Egypte;
want gestorven zijn al de mannen
die jouw ziel hebben gezocht!

20


Mozes neemt zijn vrouw en zijn zonen,

laat hén rijden op de ezel
en keert terug naar het land van Egypte;
en Mozes neemt de staf van God
   in zijn hand.

21


Dan zegt de Ene

tot Mozes:
nu je bent gegáán
   om terug te keren naar Egypte,-

zie toe:
alle wonderen
   die ik in jouw hand gelegd heb

zul je doen voor het aanschijn van Farao;
maar ík zal zijn hart sterk laten
en hij zal de gemeente niet heenzenden;

22


zeggen zul je dan tot Farao:

zó heeft gezegd de Ene:
mijn zoon, mijn eersteling is Israël!-

23


ik zeg tot u:

zend mijn zoon heen, dat hij mij kan dienen,
en weiger je hem heen te zenden:
ziehier, dan vermoord ík
jóuw zoon, jóuw eersteling!

24


Het geschiedt onderweg, in het nachtverblijf,

dat hem treft de Ene
en hem zoekt te doden.

25


Dan neemt Tsipora een stuk rots,

snijdt de voorhuid van haar zoon af
en beroert daarmee zijn voeten;
want, zegt ze,
een bloedbruidegom ben jij voor mij!

26


Hij zinkt neer, bij hem vandaan;

toen heeft ze gezegd:
‘een bloedbruidegom’,
   vanwege de besnijdenissen.

27


Dan zegt de Ene tot Aäron:

ga heen, Mozes tegemoet, naar de woestijn!
Hij gaat heen;
hij treft hem op de berg Gods en kust hem.

28


Mozes meldt aan Aäron

alle woorden van de Ene,
   waarmee hij hem heeft uitgezonden

en alle tekenen die hij hem heeft geboden.

29


Dan gáát Mozes, en Aäron ook;

ze verzamelen
alle oudsten van de zonen Israëls.

30


Aäron verwoordt

al de woorden
waarmee de Ene tot Mozes heeft gesproken
en hij doet de tekenen
   voor de ogen van de gemeente.

31


Dan gelóóft de gemeente

en ze horen op!-
omdat de Ene zich heeft bekommerd om
   de zonen Israëls

en omdat hij hun verdrukking heeft gezien;
ze knielen en buigen zich.