Instellingen

1


Psalm 9 • Confitebor tibi, Domine. (Voor de koorleider, op ‘Sterf voor de zoon’,

een musiceerstuk v. David.)

2

Aan u zeg ik dank, Ene,In de brontekst vormen Psalm 9 en 10 samen een alfabetisch gedicht.
   met heel mijn hart, ✡
ik zal verhalen
al uw wonderen;

3


om u ben ik verheugd en juich ik, ✡

ik bezing uw naam, o Allerhoogste!

4

Bij de keer van mijn vijanden terugwaarts ✡
struikelen zij, gaan zij verloren
vanwege uw aanschijn;

5


want gij beslechtte mijn rechtszaak,
   mijn oordeel, ✡

gij zat op de troon
als rechter van gerechtigheid!

6

Gedreigd hebt ge volkeren,
   liet teloorgaan een booswicht, ✡
wiste hun naam weg,
voor eeuwig en altijd;

7


de vijand: zijn puinhopen zwijgen,

steden rukte gij voor immer weg, ✡
teloor ging hun gedachtenis, de hunne!

8

Echter is de Ene gezeten voor eeuwig, ✡
voor rechtspraak vestte hij zijn troon;

9


hij, hij richt de wereld met gerechtigheid, ✡

beoordeelt naties
naar wat juist is.

10

Geen vertrapte
   voor wie de Ene niet een burcht is, ✡
een burcht
voor de tijden van benauwing;

11


die uw naam kennen
   vinden veiligheid bij u, ✡

nee Ene, nooit hebt ge verlaten
   wie u zoeken!

12

Heft muziek aan
voor de Ene die zetelt op Sion, ✡
meldt in de gemeenschappen
zijn daden!-

13


want het bloedspoor volgend
   was hij hen indachtig, ✡

vergat niet
het schreeuwen van verdrukten.

14

Ik word verdrukt door mijn haters,
Ene, wees mij genadig, zie het, ✡
wil mij opheffen
uit de poorten van de dood,

15


opdat ik kan verhalen

al uw lof in de poorten
   van de dochter Sions, ✡

en jubelen
over uw reddende werk!

16

Ja, daar vielen volkeren
   in de kuil die ze zelf maakten, ✡
in het net dat zij hadden verborgen
liepen hun eigen voeten vast;

17


de Ene liet zich kennen, hij deed recht, ✡

in de werking van zijn handen
heeft de booswicht zich verstrikt. higajon sela

18

Keren zullen booswichten
   terug naar de hel, ✡
alle volkeren,
die vergeters van God;

19


want een arme wordt niet vergeten
   voor immer, ✡

de hoop van verdrukten
is niet verloren voor altijd.

20

Laat niet een mensje te sterk zijn,
   Ene, sta op!- ✡
laat volkeren worden berecht
hier voor uw aanschijn!

21


O Ene, breng hun ontzag bij,

laat volkeren weten ✡
dat ze niet meer zijn dan elk mensje! sela