Instellingen

1


Psalm 95 (94) • Venite, exsultemus. Komt, laat ons juichen voor de Ene,- ✡

laat ons schallen
voor de Steenrots die ons redt!

2


Laat ons zijn aanschijn
   tegemoet gaan met dank, ✡

met muziekstukken
schallen voor hem!

3


Want een Godheid groot is de Ene, ✡

een groot koning
boven alle goden;

4


in wiens hand zijn de diepten der aarde, ✡

wien behoren de blokken der bergen.

5


Van wie de zee is, hij heeft hem gemaakt, ✡

en ook het droge
hebben zijn handen geformeerd.

6


Komt binnen, buigen wij ons,
   betuigen wij eerbied, ✡

knielen wij
voor het aanschijn van de Ene, onze Maker!

7


Want hij is onze God

en wij zijn de gemeente die hij weidt,
het wolvee onder zijn hand,- ✡
ach, wilt toch heden
horen naar zijn stem!

8


Verhardt niet uw hart als in Meriva, ✡

als op de dag van Massa’s beproeving
in de woestijn,-

9


toen uw vaderen mij beproefden, ✡

mij tartten,-
en toch mijn handelen kregen te zien!

10


Veertig jaar heb ik van dit geslacht gewalgd,

en ik moest zeggen:
zij zijn een gemeente
van dwalenden van hart, ✡
zij,
van mijn wegen willen zij niet weten!

11


Zodat ik in mijn toorn heb gezworen: ✡

als ze ooit binnenkomen
in mijn rust!