Instellingen

32


Ze zijn onderweg geweest,

opklimmend naar Jeruzalem,
en Jezus is hun aanvoerder geweest;
zij hebben zich verbaasd,
en die hem volgden werden bevreesd.
Hij neemt de twaalf wéér bij (zich)
en begint met tot hen te zeggen
welke dingen nu bij hem gaan samenlopen:

33


zie, wij klimmen op naar Jeruzalem

en de mensenzoon zal worden overgegeven
aan de heiligdomsoversten
en de schriftgeleerden;
zij zullen hem ter dood veroordelen
en hem overgeven aan de volkeren* Of -het bekende-: ‘overleveren aan de heidenen’.;

34


die zullen hem bespotten en op hem spuwen;

ze zullen hem geselen en ter dood brengen,
en na drie dagen zal hij opstaan!

35


Jakobus en Johannes,

de twee zonen van Zebedeüs,
benaderen hem en zeggen tot hem:
leermeester, wat wij willen is
dat u voor ons zult doen
wat wij u gaan vragen!

36


En hij zegt tot hen:

wat wilt ge dat ik voor u doen zal?

37


En zij zeggen tot hem:

geef ons dat wij, één rechts van u
en één links, mogen zetelen in uw glorie!

38


Maar Jezus zegt tot hen:

ge weet niet wat ge vraagt!-
zijt ge bij machte de drinkbeker te drinken
die ík drink
of gedoopt te worden met de doop
waarmee ík gedoopt word?

39


Zij zeggen tot hem: wij zíjn bij machte!

Maar Jezus zegt tot hen:
de drinkbeker die ík drink
zult ge drinken,
en met de doop waarmee ík gedoopt word
zult ge worden gedoopt,

40


maar het zetelen rechts van mij

of links, is niet aan mij om weg te geven,-
nee, dat is voor hen voor wie het is
gereedgemaakt!

41


Als de tien dat horen

beginnen zij boos te worden
over Jakobus en Johannes.

42


Jezus roept hen naderbij en zegt tot hen:

ge weet dat zij die denken
te regeren over de volkeren
hen overheersen
en dat hun groten
hun macht op hen botvieren;

43


zo is het niet bij u;

nee, wie bij u groot wil worden,
zal uw bediende zijn,

44


en al wie bij u een eerste wil zijn,

zal aller dienstknecht zijn;

45


want ook de mensenzoon

is niet gekomen om bediend te worden
nee, om te bedienen
en zijn lijf-en-ziel te geven
als losprijs voor velen!