Instellingen

22


Ze brengen hem op de plaats ‘Golgota’;

vertaald is dat ‘schedelplaats’.

23


Ze hebben hem wijn met mirre gemengd

gegeven,
maar híj neemt er niet van.

24


Dan kruisigen ze hem, en

‘verdelen zijn kleren,
werpen daarover een lot’ (Ps. 22,19),
wie wát mag wegdragen.

25


Het is ‘derde uur’ geweest

als ze hem kruisigen.

26


(In) het opschrift met zijn strafgrond

is opgeschreven geweest:
‘de koning der Judeeërs’.

27


Samen met hem kruisigen ze

twee rovers,
één rechts en één links van hem.

28


Zo wordt het Schriftwoord vervuld

dat zegt:
hij wordt bij wettelozen gerekend

(Jes. 53,12).

29


Die aan hem voorbijtrekken

hebben hem belasterd;
‘ze schudden hun hoofden’ (Ps. 22,8)
en zeiden: ach toch,
jij die de tempel oplost
en in drie dagen opbouwt,

30


red jezelf en daal af

van het kruis!

31


Net zo ook de heiligdomsoversten;

zij spotten tegen elkaar,
met de schriftgeleerden,
en hebben gezegd:
anderen heeft hij gered,
zichzelf redden vermag hij niet!-

32


de Gezalfde, de koning van Israël,-

laat hij nu afdalen van het kruis,
opdat wij zien en geloven!
Ook die samen met hem gekruisigd zijn
hebben hem beschimpt.

33


Als het zesde uur aanbreekt,

geschiedt er duisternis over heel het land
tot aan het negende uur.

34


In het negende uur

schreeuwt Jezus met grote stem:

Eloï, Eloï, lama sabachthani?

Vertaald is dat:
mijn God, mijn God,
waartoe hebt ge mij verlaten? (Ps. 22,2)

35


Sommigen van wie daar stonden

hebben, toen ze dat hoorden, gezegd:
zie, ‘Elia’ is zijn stemgeluid!

36


Maar zomaar iemand die toesnelde

vulde een spons met azijn,
stak die op een riet
en heeft hem te drinken gegeven,
zeggend: láát hem,
we zien wel of Elia komt
om hem er vanaf te halen!

37


Maar dan laat Jezus

een groot stemgeluid gaan
en blaast de geestesadem uit.

38


Het voorhangsel van de tempel

scheurt in tweeën, van boven tot beneden.

39


En als de honderdman

die tegenover (hem) bij hem staat
ziet dat hij zó
de geestesadem uitblaast, zegt hij:
waarlijk, deze mens
is een zoon van God geweest!