Psalm van week 33

Psalm 31, week 7

Luister nu

Gezongen door Elise te Kaat & Sam de Vlieger

Over de artiesten

De psalmen uit de Naardense Bijbel zijn zo vertaald dat ze kunnen worden gereciteerd op abdijtonen. Deze zangpraktijk is levend in de monastieke traditie, waarbij niet zelden, week in week uit zo het hele psalmboek wordt gezongen. Deze manier van zingen kan individueel beoefend worden, maar met groepen; door ongeoefende, maar ook met geschoolde zangers.

- Meer over de artiesten
- Alle ingezongen Psalmen

31:1


Psalm 31 (30) • In te, Domine, speravi. (Voor de koorleider;

een musiceerstuk, v. David.)

31:2


Bij u, Ene, vond ik toevlucht, laat mij niet
   worden beschaamd voor eeuwig!- ✡

gij zijt rechtvaardig, doe mij ontkomen!

31:3


Neig tot mij uw oor, kom haastig,
   ontruk mij,
   wees mij een versterking rotsvast,
   een huis als een bastion ✡

om mij te redden!

31:4


Want mijn steenrots
   en mijn bastion zijt gij, ✡

omwille van uw naam,
wil mij geleiden, voer mij voort!

31:5


Leid mij uit het net

dat ze in het geheim voor mij spanden, ✡
want mijn versterking, dat zijt gij!

31:6


In uw hand beveel ik mijn geest, Ene,
   gij hebt mij verlost, ✡

trouwe God!

31:7


Gij hebt gehaat

wie waken bij nevels van niets, ✡
en ik,
ik wist bij de Ene mij veilig.

31:8


Ik zal juichen en verheugd zijn

om uw vriendschap,
   gij die mijn ellende hebt gezien, ✡

die hebt willen weten
van de benauwingen van mijn ziel!

31:9


Gij liet mij niet sluiten
   in de hand van een vijand, ✡

hebt mijn voeten gesteld in de ruimte.

31:10


Begenadig mij, Ene,
   want het is mij benauwd,
   verdoft van verdriet is mijn oog, ✡

mijn ziel, mijn schoot.

31:11


Ja, in kommer loopt af

mijn leven, mijn jaren gaan om in zuchten,-
   vervallen van ellende is mijn kracht, ✡

mijn beenderen zijn verdoft.

31:12


Door al mijn benauwers
   ben ik geworden een smaad,

voor wie bij mij wonen allermeest;
   een schrik voor mijn bekenden,
   toen ze me zagen op de straat,- ✡

deinsden ze voor mij terug.

31:13


Ik ben vergeten
   als een dode, uit het hart, ✡

ik ben geworden
als een ding dat men verloor.

31:14


Ja, ik hoorde wel het praten van velen,

de dreiging van rondom:
bij eensgezinde raadslag over mij ✡
zonnen zij op het nemen van mijn ziel.

31:15


Maar ik: bij u, Ene, weet ik mij veilig, ✡

ik kan zeggen: ‘mijn God zijt gij!’

31:16


In uw hand zijn mijn tijden,- ✡

ontruk mij
aan de hand van mijn vijanden
en aan mijn achtervolgers!

31:17


Laat lichten over uw dienaar uw aanschijn, ✡

breng redding, gij zijt mijn vriend!

31:18


Ene,

maak mij niet te schande,
u toch riep ik aan, ✡
schande treffe booswichten,
dat ze verstommen in de hel!

31:19


Dat zwijgen

de lippen vol leugen, het verwaten woord
tegen wie in zijn recht staat, ✡
zo hoogmoedig, zo vol spot.

31:20


Hoe groot is het goed

dat gij hebt weggelegd voor wie u vrezen,
hebt bereid
   voor wie toevlucht zoeken bij u, ✡

tegenover
Adams zonen!

31:21


Gij verbergt hen
   in het verborgene van uw aanschijn

voor de stokerijen van een man,
laat hen schuilen in een loofhut ✡
voor het twistgeding van tongen.

31:22


Gezegend de Ene!- ✡

want zijn vriendschap was mij een wonder
in een benarde stad.

31:23


Ik, ik heb in mijn verwarring wel gezegd:

‘ik ben afgesneden
   van tegenover uw ogen!’- maar echt,

u hoorde de stem
   van mijn smeken om genade, ✡

toen ik tot u kreet om hulp!

31:24


Hebt lief de Ene,

al zijn vrienden!-
   wie getrouw zijn hoedt de Ene,- ✡

maar hij laat ruimschoots betalen
wie zich uitviert in hoogmoed.

31:25


Weest sterk, uw hart zij onversaagd, ✡

gij allen die wacht
op de Ene!