4:1


Zodra het de Heer ter kennis komt

dat de Farizeeërs hebben gehoord
dat Jezus meer leerlingen maakt en doopt
dan Johannes,

4:2


-hoewel Jezus zelf niet heeft gedoopt:

nee, zijn leerlingen,-

4:3


verlaat hij Judea

en gaat hij weg, weer naar Galilea.

4:4


Maar hij heeft door Samaria moeten komen.

4:5


Dus komt hij aan bij een stad van Samaria

die Sichar heet,- naast het gebied
dat Jakob aan zijn zoon Jozef heeft gegeven.

4:6


Daar is de bron van Jakob geweest;

welnu, vermoeid van het lopen,
zo is Jezus bij de bron gaan zitten;
het is ongeveer het zesde uur geweest.

4:7


Er komt een vrouw, uit Samaria,

om water te scheppen;
Jezus zegt tot haar: geef mij te drinken!-

4:8


want zijn leerlingen zijn weggegaan,

de stad in, om etenswaren te kopen.

4:9


Dan zegt de vrouw,

die Samaritaanse, tot hem:
hoe kunt u, die een Judeeër bent,
van mij te drinken vragen!-
een vrouw,
een Samaritaanse!
Judeeërs gebruiken immers niets samen
met Samaritanen!

4:10


Jezus antwoordt en zegt tot haar:

als u wist van de gave van God
en wie het is die tot u zegt
‘geef mij te drinken!’,
dan zou ú het hém vragen
en zou hij het u gegeven hebben:
levend water!

4:11


Zij zegt tot hem:

heer, een schepbak hebt u niet
en de put is diep,-
waar hebt u het dan vandaan,
het levende water?-

4:12


ú bent toch niet groter dan

onze vader Jakob,
die ons de put gegeven heeft
en er zelf uit heeft gedronken,
en zijn zonen en zijn fokvee óók?!

4:13


Jezus antwoordt en zegt tot haar:

al wie drinkt van dit water
zal wéér dorst krijgen;

4:14


maar wie zal drinken van het water

dat ik hem zal geven
krijgt geen dorst meer tot in der eeuwigheid,-
nee, het water dat ik hem zal geven
zal in hem worden
een bron van water dat opwelt
tot eeuwig leven!

4:15


De vrouw zegt tot hem:

heer, geef mij dat water,-
dat ik geen dorst meer krijg
en niet hierheen hoef te komen
om te scheppen!

4:16


Hij zegt tot haar:

ga, roep uw man en kom hierheen!

4:17


De vrouw antwoordt en zegt:

ik heb geen man!
Jezus zegt tot haar:
dat zegt u fraai, ‘ik heb geen man’,

4:18


want u hebt vijf mannen gehad,

en die u nu hebt is uw man niet;
het is waar wat u hebt gezegd!

4:19


De vrouw zegt tot hem:

heer, ik aanschouw
dat u een profeet bent, u!-

4:20


onze vaderen hebben aanbeden

op deze berg,
en júllie zeggen dat te Jeruzalem
de plaats is waar men moet aanbidden!

4:21


Jezus zegt tot haar:

geloof mij, vrouw,
het uur komt dat jullie
noch op deze berg noch in Jeruzalem
de Vader zullen aanbidden;

4:22


júllie aanbidden zonder te weten wat,

wíj weten wat wij aanbidden;
de redding is immers uit
de Judeeërs;

4:23


nee, het uur komt en is er nu

dat de waarachtige aanbidders
de Vader zullen aanbidden
in geestkracht en waarachtigheid,
want naar hen die hem zó aanbidden
is de Vader op zoek;

4:24


God is geestkracht,

en wie hem aanbidden
moeten aanbidden
in geestkracht en waarachtigheid!

4:25


De vrouw zegt tot hem:

ik weet dat (de) Messias komt,
hij die Gezalfde heet;
wanneer die zal komen
zal hij ons dat alles aankondigen!

4:26


Jezus zegt tot haar:

ík ben het,-
die tot u spreekt!

Johannes 4, 1-26 Ik ben het

In uitspraken van Jezus komt het persoonlijke voornaamwoord ‘ik’ (ego) nergens zo vaak voor als in het Johannes evangelie. Dat is niet voor niets. Heel vaak spreekt Jezus over zichzelf als ‘ik ben’ (ego eimi). Impliciet vind hier een verwijzing plaats naar de Godsnaam zoals die wordt ‘uitgelegd’ in Exodus 3. De Godsnaam JHWH herbergt het Hebreeuwse werkwoord haja (‘zijn’) en betekent dus zoiets als ‘Die-er-is’ of ‘Die-er-zal-zijn’. Denk aan Exodus 3,14: “Dan zegt God tot Mozes (die net om Gods naam heeft gevraagd): ik zal er zijn, zoals ik er ben! Zo zul je tot de zonen Israëls zeggen: IK-ZAL-ER-ZIJN heeft mij tot u gezonden.”

In de Naardense Bijbel wordt in het Johannesevangelie elke ‘ik ben’ uitspraak die een verband suggereert met de Godsnaam en dus met de persoon van God aangegeven door na ‘ik ben’ een nieuwe regel te laten beginnen, zoals hier in Johannes 4: 26, maar ook op andere plaatsen:

10, 36 ‘ik ben

Zoon van God’

16,28 ik ben

uit de Vader uitgegaan

17, 11 Ik ben

niet meer in de wereld,

 

Zo wordt het contrast tussen ons vers 4, 26 (waar Jezus voor het eerst zegt: ik ben het!) en Johannes 1, 20 over Johannes de Doper veel duidelijker:

Hij belijdt,-

hij loochent het niet en belijdt:

ik ben

de Christus niet!

 

En natuurlijk zijn er in Johannes de zes beroemde ‘ego eimi’ beeldspraken:

6, 48                         ik ben het brood des levens

8, 12                         ik ben het licht der wereld

10, 9                        ik ben de deur:

10,11                        ik ben de góede herder

12,46                        ik ben als licht tot de wereld gekomen

15, 1                        ik ben de ware wijnstok

 

En ook wordt scherper duidelijker waarom Johannes de heiligdomsoversten van de Judeeërs er bij Pilatus op laat aandringen dat hij het opschrift op Jezus kruis verandert (Johannes 19:21)

Toen hebben de overpriesters der Judeeërs
gezegd:

schrijft u toch niet ‘de koning der Judeeërs’

maar dat hij zégt
‘ik ben

de koning der Judeeërs’!

 

Theo van Willigenburg

vanwilligenburg@kantacademy.nl