21:5


Als enkelen zeggen over het heiligdom

dat het met fraaie stenen
en wijgeschenken is gesierd, zegt hij:

21:6


dit alles wat ge nu aanschouwt,-

er zullen dagen komen waarin
geen steen op een steen gelaten zal worden
die niet zal worden weggebroken.

21:7


Maar ze vragen hem en zeggen:

leermeester, wanneer zal dat zijn,
en wat is het téken,
wanneer dat alles gaat geschieden?

21:8


Maar hij zegt:

kijk uit dat ge niet in dwaling geraakt!-
want velen zullen
komen onder mijn naam en zeggen
‘ík ben het’ en ‘het moment is genaderd’:
trekt niet achter hen aan!-

21:9


maar wanneer ge zult horen van

oorlogen en opstanden
raakt dan niet in de war:
want dat ‘moet éérst geschieden’ (Dan. 2,28),-
nee, het is niet meteen het einde!

21:10


Toen heeft hij tot hen gezegd:

‘ontwaken zal volk tegen volk
en koninkrijk tegen koninkrijk’ (Jes. 19,2);

21:11


maar er zullen grote aardbevingen zijn

en op plaatsen her en der
hongersnoden en pestepidemieën,-
vreselijke dingen en
vanuit de hemel grootse tekenen
zullen er zijn.

21:12


Maar vóór dat alles

zullen ze hun handen op u werpen
en u vervolgen,
door u over te geven aan de
samenkomsten en de bewakingen,
door u af te voeren
naar koningen en landvoogden
omwille van mijn naam!

21:13


Het zal voor u uitlopen op getuigen.

21:14


Welnu, zet het u in uw harten

om niet vooruit te piekeren
hoe u te verdedigen;

21:15


want ikzelf zal u een mond geven.

en een wijsheid die
allen die tegen u in het geweer komen
niet zullen vermogen te weerstaan
of weerspreken.

21:16


Maar ge zult wel overgegeven worden,

zelfs door ouders en broers,
verwanten en vrienden,
ook zullen ze er uit uw midden doden;

21:17


ge zult door allen gehaat wezen

vanwege mijn naam,

21:18


maar geen haar van uw hoofd gaat verloren;

21:19


door uw volharding

zult ge uw levens-en-zielen winnen!

Lucas 21, 5-19 Grijp toch de kansen?

Johannes 11,35 is de kortste bijbeltekst: Jezus weende. (In het Grieks zijn het drie woorden, want daar is sprake van ‘de’ Jezus.) Maar Lucas 21,13 mag ook wel op de top tien van korte bijbelteksten. Het telt in het Grieks vier woorden, die vertaald luiden: ‘Het zal voor u uitlopen op getuigen.’ Aldus Oussoren, die er dus zeven Nederlandse woorden voor gebruikt.

Je zou de vertalingen kunnen onderverdelen in twee kampen. Het ene kamp benadrukt het lijdelijke, het feit dat het je overkomt. De Statenvertaling heeft bijvoorbeeld: ‘En dit zal u overkomen tot een getuigenis’. De NBV 2004 heeft: ‘Dan zullen jullie moeten getuigen’. Oussoren behoort ook tot dit kamp: ‘Het zal voor u uitlopen op getuigen’.

Het andere kamp benadrukt de gelegenheid, de kans. De Bijbel in Gewone Taal vertaalt als volgt: ‘Maar dat geeft jullie de kans om het goede nieuws te vertellen.’ De Willibrordvertaling heeft: ‘Dat geeft u de gelegenheid om te getuigen’. De New American Standard Bible heeft: ‘It will lead to an opportunity for your testimony’.

Nu vraag ik me af: wie heeft er gelijk? Mijn gevoel zegt dat de laatste groep verdacht eigentijds is. ‘Denk in kansen, niet in problemen!’ Op die ideologie zijn de V.S. gebouwd. Iedereen kan in principe alles worden. Als je de kansen maar pakt. Vooral commercials van banken hebben vaak die teneur. Alles beter dan lijdelijkheid, passiviteit! (Ik vraag me weleens af: waar komt die weerzin tegen passiviteit toch vandaan?)

Het gebezigde werkwoord apobainoo betekent letterlijk ‘afdalen’, zoals in Lucas 5,2 waar vissers hun boot uitgaan. De vertaling ‘uitlopen op’ heeft een soortgelijke beweging in zich. Je zou ook kunnen vertalen met ‘neerkomen op’. De Septuagint gebruikt het in Exodus 2,4. Daar stelt de zus van het kindje zich op ‘om te zien wat aan hem gedaan zal worden’. Apobainoo heeft alles te maken met lijdend voorwerp zijn. Er wordt met je gedaan. Oussoren heeft dus gelijk.

Wouter van Voorst