17:14


Als zij bij de schare aankomen

komt er een mens op hem af
die voor hem op de knieën valt

17:15


en zegt: heer, ontferm u over mijn zoon,

want hij is maanziek
en hij heeft het kwalijk;
want vaak valt hij in het vuur
en vaak in het water;

17:16


ik heb hem bij uw leerlingen gebracht

en die hebben hem niet kunnen genezen!

17:17


Maar ten antwoord zegt Jezus:

ongelovige en ontaarde generatie!-
tot wanneer zal ik bij u zijn,
tot wanneer het met u uithouden?!-
brengt hem hier, bij mij!

17:18


Als Jezus hem afstraft

gaat de demonie weg, uit hem vandaan,
en is de jongen genezen,-
vanaf dat eigen uur.

17:19


Dán

komen de leerlingen tot Jezus
-in afzondering-
en zeggen:
waardoor zijn wíj niet bij machte geweest
om hem uit te werpen?

17:20


En hij zegt tot hen:

door dat ongeloof bij u!-
want het is amen, zeg ik u:
als ge een geloof hebt als een mosterdkorrel,
zult ge tot deze berg zeggen
‘loop van hier naar daar!’
en hij zal lopen,-
en niets zal voor u onmogelijk zijn;

Matteüs 17, 14-21

Bijbeltekst van de week  Matteüs 17, 14-21 (27)

 

Als je in deze reeks van doorgaande lezingen maar één zondag hebt voor Matteüs 17, waarom dan niet het hele hoofdstuk gelezen, dus om te beginnen de verzen 1-13? Waarom moet het vergezicht voorlopig geheimgehouden worden (17.9)? Wát begrijpen de leerlingen precies in vers 13? Blijkbaar niet dat Jezus de mensenzoon is die moet lijden, – gezien het slot van vers 23. Op wie is Jezus zo boos in vers 17? Blijkbaar (vers 20) op de leerlingen. Heeft hij dan geen mededogen met hun onvermogen? Met hun gebrek aan geloof, dat gepaard moet gaan met bidden en vasten (vers 21), in elk geval niet.

In vers 22 zijn we (weer) in Gallilea; de verzen 24-27 spelen in Kafarnaoem. Hoe moet ik deze kleine wonderbare visvangst door Petrus (althans de opdracht daartoe) verstaan? ‘Wees niet bezorgd / waarmee ge de belasting / zult betalen?’ Zo? Of is het: ‘Laat de rots waarop mijn ekklésia gebouwd wordt geen struikelblok leggen voor de koningen der aarde!’? Als pril begin van Vaticaanse diplomatie!

 

Pieter Oussoren

http://www.luthersekerkapeldoorn.nl/5/predikant