28:16


Maar de elf leerlingen

maken voort naar Galilea,
naar de berg waar Jezus
hen heeft ontboden,

28:17


en als ze hem zien brengen ze hem hulde,

al twijfelen sommigen.

28:18


Jezus komt naderbij

en spreekt tot hen; hij zegt:
mij is gegeven alle gezag
in hemel en op aarde;

28:19


maakt dan voort, maakt

alle volkeren tot leerlingen,
hen dopend in de naam
van de Vader en van de Zoon
en van de heilige Geest,

28:20

hen onderrichtend in het bewaren
van al wat ik u heb geboden;
en zie, ík ben met u,
al de dagen, tot aan de voleinding
van de wereldtijd!

Matteüs 28, 16-20

Hier commentaar.